1393/12/5 سه‌شنبه
نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس(داخلی)
مدیر کل مرتضی رهنما 467
معاون ارزیابی وانطباق سیدمحمدصادق حسینی فرد 129
اداره نظارت بر اجرای استاندارد حمیدرضا میربیک 125
اداره امور آزمایشگاهها محید امیری دهنو     129
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها علی منصوری نیا 110
دبیر تدوین میلاد دالوندی 151
حراست     مجید امیری دهنو 109
اداره استانداردسازی، آموزش و ترویج استاندارد فتح اله محمدی 123
اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت اردشیر یاری 131
اداره امورمالی سیمین شیرازی 116
دبیرخانه مژگان بشیری و حمیدرضا یخچالی 145 و 160
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و روابط عمومی سارا هدایت 165
اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی جمشید فلاح 112