1398/3/11 شنبه
چهارشنبه 30 خرداد 1403   06:51:20
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 30 خرداد 1403 06:39:53
جهت ثبت نظرات خودلطفاًکلیک نمایید

1397/5/4 پنجشنبه

تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي 10031455000 شناسنامه خدمت

تدوين استاندارد ملي 10031455100
شماره روش اجرايي:R-33-201:
مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي 10011455101

نظارت بر کيفيت ارائه خدمت وتوليد کالا 10031457000 شناسنامه خدمت

صدور پروانه هاي کاربرد علامت استاندارد کالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد1003145710
شماره روش اجرايي:R-130-221
تمديد پروانه هاي کاربرد علامت استاندارد کالاهاي تويلد داخل مشمول استاندارد10031457100
شماره روش اجرايي:R-130-221
صدور پروانه هاي کاربرد علامت استاندارد کالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد10031457100
شماره روش اجرايي:R-130-221
فرايند ثبت خود اظهاري محصول
شماره روش اجرايي:R-42-218
10031457101فرايند صدور گواهينامه ايمني تجهيزات شهربازي
شماره دستورالعمل: D-42-218
10031457101فرايند تاييديه ايمني و کيفيت اسانسور به منظور ارايه به شهرداري ها
شماره دستورالعمل:D-131-131
10031457101فرايند دريافت گواهينامه معيار مصرف انرژي

ارزيابي وسايل توزين در مراکز عرضه عمومي 10031459000 شناسنامه خدمت

نظارت بر عملکرد وسايل توزين سنگين (باسکول همکف جاده اي)100314591100
پلمپ گذاري وسايل توزين سبک (مورد استفاده در داده ستد عمومي) 10031459101
شماره دستور العمل :D-44-220
آزمون نازل هاي سوخت مايع 10031459102

تاييد صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي 13011456000 شناسنامه خدمت

تاييد صلاحيت آزمايشگاه همکار 13011456100
تاييد صلاحيت مديران کنترل کيفيت در واحدهاي توليدي 13011456105
شماره دستورالعمل:D-32-221
فرايند تاييد صلاحيت شرکت هاي تدوين استاندارد
شماره دستورالعمل:D-33-217
تاييد صلاحيت شرکت هاي گواهي دهنده 13011456102
تاييد صلاحيت شرکت هاي آموزشي همکار 13011456103
روش اجرايي:R-33-217
تاييد صلاحيت کارشناسان استاندارد13011456104
روش اجرايي:R-143-244
صدور پروانه کارشناسي استاندارد10031455102
روش اجرايي:R-143-244
فرايند تمديد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار
روش اجرايي:R-111-208
فرايند تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسي در سطح استان13011456101
شماره دستورالعمل :D-152-237

ارزيابي انطباق کالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي 10031458000 شناسنامه خدمت

ارزيابي و اعلام ماهيت کالا وارده / صادره (تعيين ماهيت کالا اظهار شده)10031458101
روش اجرايي :R-31-230
فرآيند صدور مجوز کالاهاي صادراتي ووارداتي مشمول استاندارد اجباري(ارزيابي کيفي کالاهاي صادراتي ووارداتي مطابق با استانداردهاي ملي وبين المللي )10031458100
دستورالعمل:D-106-35
فرايند تعيين ماهيت کالا

ارتباط به ارباب رجوع و مصرف کنندگان

فرايند رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان / گزارش هاي مردمي
1399/11/22 چهارشنبه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل استاندارد استان لرستان می باشد
.