1398/3/11 شنبه
پنجشنبه 3 اسفند 1402   18:31:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 3 اسفند 1402 15:08:28

1390/6/23 چهارشنبه
منشور اخلاقی استاندارد سازی
اداره کل استاندارد  استان لرستان
1.خانواده بزرگ استاندارد ،شکوفایی اقتصادی و رفاه ملی را ازآرمان های بلند خود می داند.
2.خانواده بزرگ استاندارد ،کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی را عضو خانواده خود می داند و برای اینکه تولیدات خود را منطبق بر استاندارد سامان دهد ،از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند .
3.واحد تولیدی که بدون استاندارد تولید کند ،برای خانواده بزرگ استاندارد قابل تحمل نیست.
4.انجمن های کنترل کیفیت ،آزمایشگاه های همکار ، شرکت های بازرسی کالا و بازرسی فنی و کارشناسان استاندارد ازاعضاء فعال خانواده بزرگ استاندارد محسوب میشوند.
5.دفاع ازاستاندارد کالا های با کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان را ازو ظایف شرعی و قانونی خود می دانیم.
6.خانواده بزرگ استاندارد ایران ، خود را جزئی از خانواده بزرگ استاندارد جهانی دانسته و تلاش می کند تا ازدانش و تجربیات آنها حداکثر استفاده را به عمل آورد .
7.خانواده بزرگ استاندارد ایران ،خود را مدیون جامعه جهانی استاندارد می داند و بنابراین مشارکت در تدوین استاندارد های  بین المللی که کشور ایران در آنها مزیت نسبی دارد ،از وظایف پراهمیت خود قلمداد می کند.
8.برای موفقیت در انجام ماموریت های این خانواده بزرگ حاکمیتی ،دعوت به همکاری و مشورت با صاحب نظران ،متخصصان و نخبگان در صنعت ،     خدمات ،بازرگانی و دانشگاه ،یک اصل است.
9.خلاقیت ،کارآفرینی ،پایبندی به اصول علمی و فنی،مشی کلیه کارکنان و مدیران استاندارد است.
10.صداقت ،درستکاری و خدمت بی منت از ارزش های کلیدی برای کلیه اعضاء خانواده بزرگ استاندارد در سطح ملی است .
11.مدیران کارشناسان و کارکنان استاندارد در قبال ارتقاء کیفیت کالاهای تولید ملی و ساخت داخل،خود را متعهد و مسئول می دانند
.