1390/6/23 چهارشنبه

گذشته از پیشینیه تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران نخستین تشکیلات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها درسال 1304 شمسی مطرح شد
در پی این رویکرد از لحاظ ضرورت تعیین ویزگیها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ایجاد یک تشکیلات رسمی در سال 1332 مورد توجه قرارگرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی، سازمان ملی استاندارد ایران به صورت اداره ای در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت
در سال 1339 با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد ایران این نهاد کار خود را در چارچوب هدفها و مسئولیتهای تعیین شده از جمله ترفیع منافع جامعه و توسعه تجارت انتقال و توسعه فن آوری آغاز کرد
استاندارد در استان لرستان بمنظور اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت خود را از سال 1374با ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت تولیدات استان و شناسایی و آزمون کالاهای وارداتی و صادراتی توسط کارشناسان کنترل کیفیت آغاز نمود و با ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسعه یافت بطوری که در سالهای بعد، تقویت و توسعه امکانات آزمایشگاهی و ساختار سازمانی مورد نظر قرار گرفت.

وظایف و مسئولیتها
 
وظایف و مأموریت‌های سازمان استاندارد و به تبع آن اداره کل استاندارد لرستان، در مواد 6 و 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به شرح زیر آورده شده است.
ماده ۶ ـ فعالیت سازمان استاندارد در چهار محور زیر انجام می شود:
۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تأیید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق
ماده ۷ـ مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۳) آن در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره ۱ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ـ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ الزامی است.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
۴ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
۵ـ انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه های مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
۶ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
۷ـ برنامه‌ یزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
۸ـ ترویج سامانه بین المللی یکاها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش
۹ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور