1397/4/6 چهارشنبه
عناوین خدمات و فرآیندهای اداره کل استاندارد لرستان
ردیف عنوان خدمات و فرآیند سامانه  مدارک و فرم های مورد نیاز
 آموزش و تدوین استاندارد
1 تدوین استاندارد ملی ایران سامانه جامع تدوین استاندارد ملی 1- مدارک تایید اشخاص حقیقی و حقوقی
2-روش اجرایی چگونگی تدوین استاندارد
2 آموزش کارکنان سامانه آموزش کارکنان 1- فرم نیازسنجی آموزشی
2- فرم ارزیابی کلاس های آموزشی
3 تایید مراکز آموزشی همکار - 1- مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه
2- فرم درخواست تاییدیه
4 تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 1- فرم اعلام مدارک مورد نیاز
2- فرم ارزیابی دوره کارآموزی
3-پروانه و تعهد نامه  مدیر کنترل کیفیت
5 انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه - 1-فرم ضوابط انتخاب مدیر کنترل کیفی نمونه
2- راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی کنترل کیفیت نمونه
3- شرح انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه
6 صدور پروانه کارشناسی استاندارد- اشخاص حقیقی سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد 1- فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
2- فرم اعلام مدارک مورد درخواست
3- فهرست اسامی کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی)
7 انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه - 1- فرم ضوابط انتخاب  مراکز آموزشی همکار نمونه
2- مستندات الزامی و راهنمای تکمیل فرم ضوابط
ارزیابی انطباق (اجرای استاندارد)
8 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 1-فرم درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
2- پرسشنامه اطلاعات فنی
3-قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی (فقط برای فرآورده تشویقی)
9 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد های خدماتی و سردخانه سامانه نظارت بر اجرای استاندارد فرم های اجرایی سردخانه های مواد خوراکی
10 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد حلال سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 1-  فرم درخواست صدور پروانه نشان حلال
2- پرسشنامه اطلاعات فنی
3- قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
11 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی - 1-  فرم درخواست صدور پروانه کاربرد حد مجاز آلاینده ها
2- قرارداد بازرسی و نمونه برداری
12 تعلیق، رفع تعلیق و  ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد سامانه نظارت بر اجرای استاندارد تعلیق، رفع تعلیق و  ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد
13 تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد سامانه نظارت بر اجرای استاندارد تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
14 روش نمونه برداری سامانه نظارت بر اجرای استاندارد روش نمونه برداری
15 گردش کار خوداظهاری محصول - فرم  اعلام مدارک گواهی خوداظهاری
16 استاندارد کارخانه ای - مدارک ثبت استاندارد کارخانه ای
17 طرح اجرای هماهنگ استاندارد  (خرید طرح طاها) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد طرح اجرای هماهنگ استاندارد  (خرید طرح طاها)
18 استانداردسازی شهربازی سامانه نظارت بر استاندارد تجهيرات تفريحي استانداردسازی شهربازی
اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها
19 باسکول های ثابت سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها باسکول های ثابت
20 پلمپ گذاری وسایل توزین سبک سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها پلمپ گذاری وسایل توزین سبک
21 نظارت بر جایگاه های توزیع سوخت مایع سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها نظارت بر جایگاه های توزیع سوخت مایع
22 بازرسی از جایگاه های CNG سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG بازرسی از جایگاه های CNG
حقوقی
23 اعلام جرم - 1- فرم بازرسی و توقیف کارشناس استاندارد
2- فرم صورتجلسه کمیسیون ماده 19
3- قوانین و مقررات استاندارد
24 پلمپ واحدتولیدی غیراستاندارد -
25 توقیف و جمع آوری کالای غیراستاندارد -
26 رسیدگی به شکایات پورتال سازمان ملی استاندارد ایران رسیدگی به شکایات
27 انعقاد قرارداد های دولتی - 1- آیین نامه تضمین معاملات دولتی
2- قانون برگزاری مناقصات
تایید صلاحیت
28 صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 1- فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه
2- گزارش عدم انطباق
3- چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار
4- گزارش ارزیابی نهایی
5- صورتجلسه کمیته فنی تایید صلاحیت
29 درخواست دامنه شمول آزمایشگاه همکار سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
30 تعلیق یا ابطال پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تعلیق یا ابطال پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
31 صدور پروانه بازرسی - 1- برگ درخواست تایید صلاحیت شرکت بازرسی
2- چک لیست بازدید و ارزیابی شرکت های بازرسی
3- گزارش بازدید شرکت بازرسی کالا
32 تمدید پروانه بازرسی -
آسانسور
33 ثبت شرکت های بازرسی کننده تولید کننده آسانسور سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شرکت های بازرسی کننده تولید کننده آسانسور
34 مدیریت بازرسی آسانسور سامانه مدیریت بازرسی آسانسور مدیریت بازرسی آسانسور
صادرات و واردات
35 صدور گواهینامه صادراتی سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی
36 اخذ مجوز استانداردوترخیص کالای وارداتی سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی 1- گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی
2- کارمزد خدمات ارزیابی کالاهای وارداتی
37 گردش کار تعیین ماهیت کالا - گردش کار تعیین ماهیت کالا