دسترسی سریع

1400/4/27 یکشنبه
                     
                  لیست خطوط تلفن داخلی ومستقیم اداره کل استاندارد لرستان و شهرستان بروجرد
تلفن داخلی نام ونام خانوادگی ردیف تلفن داخلی نام نام خانوادگی ردیف
147 آبدارخانه 21 129 آقای حسینی فرد 1
124 آقای میربیک 22 112 آقای ویسی 2
110 آقای منصوری 23 115 ذیحساب 3
127 آقای چنگایی 24 116 خانم شیرازی 4
117 دیوان محاسبات 25 160 خانم بشیری 5
169 آقای ابراهیمی 26 145 آقای یخچالی 6
131 آقای طاهری نیا 27 123 آقای محمدی 7
127 آقای رسولی 28 165 خانم هدایت 8
166 خانم کشوری 29 168 آقای غلام ز اده 9
467 مدیر کل 30 131 آقای یاری 10
109 آقای امیری- آزمایشگاه 31 113 آقای مهاجر 11
153 خانم رضایی 32 151 آقای دالوند 12
141 اقای عزیزپور 33 104 خانم کمالوند 13
33227307 تلفن خانه 132 آقای مرادی فر 14
33217308 132 آقای کریمی 15
33242805 0
101

تلفن خانه(داخلی)
16
33242806
33238393
33206954 حراست 109 آقای امیری-حراست 17
33213026 فاکس 130 خانم شرفی 18
33219277
33227305
دفتر مدیر کل 182 خانم گریوانی 19
33229276 معاون ارزیابی انطباق - نقلیه 20
42305670
42303570
42309626
اداره شهرستان بروجرد