معرفی خدمات استاندارد لرستان
1401/2/12 دوشنبه
عنوان خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
عنوان خدمت
کلان )شناسه
خدمت(
عنوان زیر خدمت
)شناسه زیرخدمت(
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455000
تدوين استانداردهاي ملي ►
10031455100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره امور تدوين/ خانم کشوری / 33238393
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) ►
10011455101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره امور تدوين/ خانم کشوری / 33238393
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456000
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد  ►
13011456100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / اقای یاری 33238393
 
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد   ►
13011456101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / اقای یاری 33238393
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد  ►
13011456102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد   ►
13011456103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد  ►
13011456104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►


 دريافت راهنماي زير خدمت ►
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد ►
سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ►
سوالات متدوال زیرخدمت سوالات متدوال زیرخدمت 
بيانيه توافق سطح خدمت كارشناس استاندارد حقيقي :
اداره آموزش و ترويج/آقای یاری /

33238393

------------------
صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي
پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي :
اداره امور تدوين / خانم کشوری33238393
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي   ►
13011456105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح  خدمت كميته تاييد صلاحيت /خانم کشوری
33238393
  
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  ►
13011456106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   ►
13011456107
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي    ►
13011456108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457000
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد    ►
10031457100
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
میربیک / 33238393
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد  ►
10031457102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
میربیک / 33238393
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل  ►
10031457103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
میربیک / 33238393
نظارت بر ايمني آسانسور   ►
10031457104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►    لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت بازرسي آسانسور ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
منصوری نیا / 33238393
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها  ►
10031457105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت بخش برق و مکانیک / اقای منصوری نیاداخلی 143
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار   ►
10031457106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
میربیک/ 33238393
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي  CNG  ►
10031457107
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه  توافق سطح خدمت اداره اوزان و مغیاسها / اقای شفایی33238393
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي بر