social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1403/4/13

11:07:1

168

اداره کل استاندارد استان لرستان:

ابلاغ بندهای آزمون قابل برون سپاری

بر اساس یادآوری 2 بند 6-1-2-2 روش اجرایی 221/130/ر ویرایش 1396/01/28 مبنی بر «فهرست حداقل آزمون‌هایی که باید توسط واحد تولیدی انجام شود»  و نیز زیربند پ بند 6-1-2-3 ویرایش 1402/08/27 همان روش اجرایی، مبنی بر «فهرست آزمون‌های قابل برون‌سپاری توسط واحدهای تولیدی»، به پیوست فهرست آزمون‌های قابل برون‌سپاری توسط واحدهای تولیدی تحت پوشش صنایع غیرفلزی و ساختمانی، فلزی، غذایی و کشاورزی و انرژی جهت استحضار ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است آزمایشگاه واحد تولیدی باید به تجهیزات مرتبط با بندهای آزمون مندرج در متن استاندارد ملی مربوطه که در فهرست پیوست نیامده است، مجهز باشد در غیر اینصورت نسبت تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام خواهد شد.

آزمون های قابل برون سپاری- انرژی
آزمون های قابل برون سپاری- برق و الکترونیک
آزمون های قابل برون سپاری- خودرو و نیرومحرکه
آزمون های قابل برون سپاری- غذایی و کشاورزی 1
آزمون های قابل برون سپاری- غیر فلزی
آزمون های قابل برون سپاری- مهندسی پزشکی