social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1401/12/18

12:38:2

35

اطلاعیه شرایط احراز و شاخص های ارزیابی فرایند انتخاب واحد نمونه استاندارد در سال 1402

به استناد نامه سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۲۳۱۷۶۸۵ مورخ 13/۱۲/1401، به پیوست شرایط احراز و شاخص های ارزیابی فرایند انتخاب واحد نمونه استاندارد در سال 1402 مصوب در جلسه کمیته تخصصی مورخ 1401/12/14، جهت اطلاع ارسال می گردد.

ضمنا با توجه به بند 6-4 دستورالعمل انتخاب واحد نمونه، واحد متقاضی شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه استاندارد، موظف است از اول خرداد 1402 تا 31 خرداد 1402، نسبت به تکمیل فرم شرایط احراز و شاخص های ارزیابی و بارگزاری مستندات مورد نیاز از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، مربوط به بازه زمانی اول تیرماه سال 1401 تا 31 خرداد سال 1402 اقدام نموده و در صورت نیاز به اعتبار سنجی، مستندات را به اداره کل استاندارد استان ارسال نماید. و پس از پایان بازه زمانی تعیین شده فوق، هیچ گونه مدرکی از طرف واحد تولیدی، به منظور تکمیل و یا رفع نقص مدارک الحاقی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد قابل قبول نمی باشد.